Κέντρο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.)

Τι είναι το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Είναι η διαδικασία της επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν στην ενιαία Ε.Ε. Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών. Οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.

Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων
Τα ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε.
Τα ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το διάταγμα αυτό, ή, να έχει σφραγίσει στην άδεια οδήγησης δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών: Γ1, Δ1, Γ1+Ε, Δ1+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, τις οποίες κατέχει, με τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 95.

Πεδίο εφαρμογής των ΠΕΙ
1. Από 10 Σεπτεμβρίου 2008, οι οδηγοί:
α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους Ε.Ε. ή κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν),
β. Υπήκοοι κράτους εκτός Ε.Ε., οι οποίοι απασχολούνται ή χρησιμοποιούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.
2. Από 10 Σεπτεμβρίου 2009, οι οδηγοί:
α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή κράτους της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
β. Υπήκοοι κράτους εκτός Ε.Ε., οι οποίοι απασχολούνται ή χρησιμοποιούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.

Πώς αποκτάμε το ΠΕΙ
– Με σεμινάρια στη σχολή μας.
– Οι παρακολουθήσεις γίνονται στην αίθουσα που διαθέτει η σχολή μας. – Οι παρακολουθήσεις περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ώρες που προβλέπονται από το νόμο.
– Προσκομίζουμε την βεβαίωση επιτυχής παρακολούθησης σεμιναρίων στο Μηχανολογικό. – Αναλαμβάνουμε την έκδοση νέου διπλώματος με τον κωδικό 95 ( ο οποίος κωδικός σημαίνει Π.Ε.Ι ).
– Παραλαμβάνετε το νέο σας δίπλωμα από τη σχολή μας.

GREUΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓCΦορτηγά με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500kg
Γ1C1Φορτηγά με μέγιστη μάζα από 3500kg μέχρι 7500kg
Γ+ΕC+EΣύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας C και ρυμουλκούμενο
Γ1+ΕC1+EΣύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας C1 και ρυμουλκούμενο
Δ1D1Λεωφορεία μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού, όχι όμως περισσότερες από 16 θέσεις εκτός της θέσης του οδηγού
Δ+ΕD+EΣύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας D και ρυμουλκούμενο
Δ1+ΕD1+EΣύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο

ADR
Αποκτήστε ή ανανεώστε το πιστοποιητικό ADR οδηγού.
ADR (ΣΕΚΑΜ – ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

Πιστοποιητικό ADR οδηγού
Το πιστοποιητικό ADR οδηγού, δίνει το δικαίωμα σε οδηγούς οχημάτων, να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε συσκευασίες ή με βυτιοφόρα, όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.
α. Βασική εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων υλικών και επιτρέπει τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση.
Διάρκεια εκπαίδευσης 18 ώρες
β. Εκπαίδευση για μεταφορά με βυτιοφόρα οχήματα
Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων υλικών, για μεταφορές με βυτιοφόρα οχήματα.
Διάρκεια εκπαίδευσης 12 ώρες
γ. Εκπαίδευση στην Κλάση 1
Πρόσθετη Εκπαίδευση για μεταφορές των υλών της κλάσης 1 της Συμφωνίας ADR.
Διάρκεια εκπαίδευσης 8 ώρες
δ. Εκπαίδευση στην Κλάση 7
Πρόσθετη Εκπαίδευση για μεταφορές των υλών της κλάσης 7 της Συμφωνίας ADR. 
Διάρκεια εκπαίδευσης 8 ώρες

Εξετάσεις
-25 ερωτήσεις για τη βασική εκπαίδευση.
Επιτυχών θεωρείται αν απαντήσει σωστά σε 21 τουλάχιστον ερωτήσεις
-15 ερωτήσεις για μεταφορές με βυτία.
Επιτυχών θεωρείται αν απαντήσει σωστά σε 12 τουλάχιστον ερωτήσεις
-15 ερωτήσεις για μεταφορές υλών κλάσης 1 (εκρηκτικά).
Επιτυχών θεωρείται αν απαντήσει σωστά σε 12 τουλάχιστον ερωτήσεις
-15 ερωτήσεις για μεταφορές υλών κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά).
Επιτυχών θεωρείται αν απαντήσει σωστά σε 12 τουλάχιστον ερωτήσεις

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας
Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) απαιτείται ως προϋπόθεση για την απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ) για την ίδρυση επιχειρήσεων μεταφορών εμπορευμάτων ή/και επιβατών. Κατηγορίες ΠΕΕ
Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας κατανέμονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το μεταφορικό έργο της επιχείρησης.
ΠΕΕ φορτηγού – ΠΕΕ λεωφορείου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ