Καραολή & Δημητρίου 254, 56431 Εύοσμος, Θεσ/νίκη

Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Κατηγορία Β: Μοτοποδήλατα & ελαφρά τετράκυκλα

Image 2497

Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), (το πολύ) επιβατών, εκτός από τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης τύπου, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να συνδυάζονται με οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg. Στην περίπτωση όμως που ο συνδυασμός αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg, απαιτείται, η οδήγησή του να γίνεται μόνον μετά από ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης, σύμφωνα, ενώ το έντυπο της άδειας οδήγησης φέρει στην κατηγορία Β τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

«Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εξαχθείσα από την ενότητα «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ενδιαφερομένου.».

Σε ενδιαφερόμενο που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία, παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) και της υπό στοιχεία Δ30/Α3/347507/2021 (Β’ 5924) υπουργικής απόφασης.

Προϋποθέσεις:

1. Για αρχική χορήγηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:

– Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών,

— Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,

— Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

— Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα και δεν δικαιούται να τη μετατρέψει σε ελληνική, δηλώνει τον αριθμό της άδειας αυτής και τη χώρα έκδοσής της και την καταθέτει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

— Τη γλώσσα εξέτασης από τις διαθέσιμες στο Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή την εξέταση με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 22. Επιτρέπεται η διαφοροποίηση της ανωτέρω επιλογής εξέτασης μετά από σχετική αίτηση και σε κάθε περίπτωση πριν τον προγραμματισμό.

– Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματος του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της Άδειας Οδήγησης

– Ότι συναινεί στη λήψη, κατά την είσοδο στον χώρο της θεωρητικής εξέτασης, φωτογραφίας πορτρέτου του και φωτογραφίας της 1ης σελίδας του Δ.Ε.Ε. του, καθώς και στην ακόλουθη χρήση των φωτογραφιών αυτών στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

γ) Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημοσίου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής, η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, η Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής εκδοθείσα βάσει των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.».

Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.».

«Εφόσον η ισχύς υποβληθέντος με την αίτηση κατά τα ανωτέρω εγγράφου πιστοποίησης της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα λήγει πριν την περάτωση της αιτούμενης διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου στην Υπηρεσία έγγραφο κατά τα ανωτέρω που να πιστοποιεί αυτή.».

δ) «Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α΄101), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους»..

ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης 18623/2372/2008(Β’1697), όπως ισχύει.

στ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.».

ζ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης μιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

η) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI)

ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI

«Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/οι κωδικός/οί παραβόλου (20ψήφιος) του/ων e-παραβόλου/ων.

Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, εκτός αυτού της περ. η, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) όπως περιγράφεται στο άρθρο 26.»

Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων (Β στο Ερωτηματολόγιο 1) σε τριάντα (30) ερωτήσεις.

Η θεωρητική εξέταση διαρκεί τριάντα πέντε (35) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου 1

Ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε, αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου ή σημειώσει το πολύ μία (1) λανθασμένη απάντηση σε αυτό.

 Προσέλευση υποψηφίων και έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Ο υποψήφιος προσέρχεται στον χώρο της θεωρητικής εξέτασης την ημέρα και το αργότερο τριάντα (30) λεπτά πριν την ώρα έναρξής της που αναγράφεται στο Δ.Ε.Ε., ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων του στους πίνακες που είναι αναρτημένοι έξω από την αίθουσα, και επιδεικνύει στους επιτηρητές:

  • το Δ.Ε.Ε. και
  • την ταυτότητά του ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής ή ισχύον διαβατήριο ή τυχόν κατεχόμενη ελληνική άδεια οδήγησης σε μορφή κάρτας ή δημόσιο έγγραφο (όπως άδεια διαμονής) της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης από το οποίο απαιτείται να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του, προκειμένου να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή αναγραφή των προσωπικών στοιχείων του στο Δ.Ε.Ε. και το επιδεικνυόμενο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Η ταυτότητα ή/και η τυχόν κατεχόμενη ελληνική άδεια οδήγησης δύναται να επιδεικνύονται και σε ψηφιακή μορφή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (Gov.gr Wallet). Η γνησιότητα και η εγκυρότητα των επιδεικνυόμενων μέσω της εφαρμογής ταυτότητας και άδειας οδήγησης επαληθεύονται από τον επιτηρητή με σάρωση του κωδικού QR μέσω του πεδίου «έλεγχος εγγράφου» της ίδιας εφαρμογής, την οποία έχει εγκατεστημένη στην προσωπική του κινητή συσκευή. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του υποψηφίου αριθμός ασφαλείας, ο οποίος γνωστοποιείται στον επιτηρητή και εισάγεται από αυτόν στο ειδικό πεδίο της εφαρμογής προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης.

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς στις κατηγορίες B

Η ελάχιστη διάρκεια εξέτασης, ορίζεται ως εξής:

  • για τις κατηγορίες Β, πέντε (5) λεπτά της ώρας για την ΟΜΑΔΑ Α και εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας για τις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ.

Η καθοδήγηση του υποψηφίου οδηγού στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται από τον εξεταστή ο οποίος δίνει τις εντολές εκτέλεσης των δοκιμασιών και υποχρεούται να είναι σαφής, σύντομος και να μιλάει καθαρά. Ο υποψήφιος υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές του εξεταστή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να φορά τη ζώνη ασφαλείας.

Παραλαβή εντύπου άδειας οδήγησης

Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

 

  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

  • Α.Φ.Μ

  • Ταυτότητα

  • Α.Μ.Κ.Α

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/diplwma-dikyklou/">Δικύκλου</a>

Δικύκλου

Διπλώματα κατηγορίων AM, Α1, Α2, Α.
Ενημερωθείτε για την κάθε κατηγορία μοτοσυκλέτας αναλυτικά.

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/diplwma-aftokinitou/">Αυτοκινήτου</a>

Αυτοκινήτου

Διπλώματα κατηγορίων Β, Β1.
Διαβάστε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/">Επαγγελματικά</a>

Επαγγελματικά

Φορτηγού, Λεωφορείου & Π.Ε.Ι., Νταλίκας.
Ενημερωθείτε για την κάθε κατηγορία οχήματος αναλυτικά.