Καραολή & Δημητρίου 254, 56431 Εύοσμος, Θεσ/νίκη

Δίπλωμα Φορτηγού

Κατηγορία C

Image 2139

Κατηγορία C+Π.Ε.Ι.:

Αυτοκίνητα η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 χιλιόγραμμα (kg)

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα (kg).

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Κατηγορίας Β.

Το ως άνω ηλικιακό όριο των 21 ετών μειώνεται στα 18 έτη, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ή αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων.

  •  Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών C στο Ερωτηματολόγιο 4 σε δέκα (10) ερωτήσεις.

Δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων 4.

Ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε, αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου ή σημειώσει το πολύ μία (1) λανθασμένη απάντηση σε αυτό.

Ένα ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων μία (1) μόνο είναι ορθή. Η
χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.

ii) Δύο (2) μελέτες περιπτώσεων (case studies), για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, που το σύστημα επιλέγει τυχαία από τη βάση των εγχειριδίων των Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή
επιβατών αντίστοιχα, προκειμένου να επεξεργαστεί, αξιολογήσει και απαντήσει γραπτώς ο υποψήφιος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.

β) Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά.

Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων γίνεται γραπτώς αφού το σύστημα έχει εκτυπώσει τυχαία θέματα. Το ερωτηματολόγιο και τα φύλλα μελετών περιπτώσεων συνδέονται μεταξύ τους ανά υποψήφιο μηχανογραφικά. Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ενώ των μελετών περιπτώσεων γίνεται από τα μέλη της επιτροπής.
γ) Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και κατά 40% από τις μελέτες περιπτώσεων. Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με
μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι εξήντα (60) μονάδες για το ερωτηματολόγιο
και σαράντα (40) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (100) μονάδες.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις εκ του ερωτηματολογίου και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από την ανάπτυξη
μελέτης των δύο περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία.

Οι υποψήφιοι για χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων  οι οποίοι επιτυγχάνουν στη θεωρητική εξέταση υποχρεούνται να υποβληθούν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον απαιτείται, και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και η πρακτική εξέταση αποτελείται από τις εξής
δοκιμασίες:
α) Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (ως προς τα σημεία – στόχους 1.4, 3.2, 3.3 και 3.5.). Οι ερωτήσεις κατά την εξέταση θα καλύπτουν όλες τις
παραπάνω αναφερόμενες κατά περίπτωση ενότητες (στόχους), από το Εγχειρίδιο (βιβλίο) Π.Ε.Ι. Εμπορευμάτων αντίστοιχα.
Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στον υποψήφιο είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) σε κάθε ενότητα (στόχο) όπως είναι διατυπωμένες στα εγχειρίδια Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης
επιβατών ή εμπορευμάτων, χωρίς να εκφωνούνται οι αντίστοιχες πιθανές απαντήσεις. Η υποβολή των ερωτήσεων κάθε ενότητας (στόχου) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των
ερωτήσεων προηγούμενης ενότητας μέχρι να συμπληρωθούν όλοι οι στόχοι που αναγράφονται στα υποδείγματα 1 και 2 των Δ.Ε.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα, του Παραρτήματος Ι. Ο υποψήφιος
κρίνεται αποτυχών σε κάθε ενότητα (στόχο) εφόσον δεν απαντήσει σωστά σε δύο (2) από τις ερωτήσεις που θα του υποβληθούν από τον εξεταστή και στην περίπτωση αυτή σημειώνεται η ένδειξη «ΑΠ» και είναι λόγος απόρριψης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Ομάδα Α του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης ή του Δελτίου Εξέτασης, της δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς και της πρακτικής εξέτασης κατά περίπτωση. Η ελάχιστη διάρκεια των δοκιμασιών (α) και (β) είναι 30 λεπτά της ώρας.

β) Δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών. Η δοκιμασία αυτή προορίζεται να αξιολογήσει την εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας. Η δοκιμασία αυτή διεξάγεται, κατά το δυνατόν, επί οδών εκτός κατοικημένων περιοχών, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητοδρόμους (ή παρόμοιες οδούς), καθώς και σε όλους τους τύπους
των αστικών οδών. Οι οδοί αυτές πρέπει να παρουσιάζουν διάφορους τύπους δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Είναι επιθυμητό η δοκιμασία αυτή να διεξάγεται κάτω
από διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας της κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης σε οδό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις
ζώνες κυκλοφορίας που θα μπορούσε να συναντήσει.

Παραλαβή εντύπου άδειας οδήγησης

Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

 

  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

  • Ταυτότητα

  • Δίπλωμα

  • Α.Φ.Μ.

  • Α.Μ.Κ.Α.

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/diplwma-dikyklou/">Δικύκλου</a>

Δικύκλου

Διπλώματα κατηγορίων AM, Α1, Α2, Α.
Ενημερωθείτε για την κάθε κατηγορία μοτοσυκλέτας αναλυτικά.

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/diplwma-aftokinitou/">Αυτοκινήτου</a>

Αυτοκινήτου

Διπλώματα κατηγορίων Β, Β1.
Διαβάστε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/">Επαγγελματικά</a>

Επαγγελματικά

Φορτηγού, Λεωφορείου & Π.Ε.Ι., Νταλίκας.
Ενημερωθείτε για την κάθε κατηγορία οχήματος αναλυτικά.