Καραολή & Δημητρίου 254, 56431 Εύοσμος, Θεσ/νίκη

Δίπλωμα Λεωφορείου

Κατηγορία D

Image 2133

Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα (kg).

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Κατηγορίας Β.

Το ως άνω ηλικιακό όριο των 24 ετών μειώνεται στα 21 έτη, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ή αιτείται και την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Επιβατών

Για επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:

– Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών,

— Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,

— Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

— Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την επέκταση.

— Τη γλώσσα εξέτασης από τις διαθέσιμες στο Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή εξέταση με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 22.

– Ότι συναινεί στη λήψη, κατά την είσοδο στον χώρο της θεωρητικής εξέτασης, φωτογραφίας πορτρέτου του και φωτογραφίας της 1ης σελίδας του Δ.Ε.Ε. του, καθώς και στην ακόλουθη χρήση των φωτογραφιών αυτών στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 2.

δ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης 18623/2372/2008 (1697 τ.Β΄), όπως ισχύει.

Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, εκτός αυτού της περ. η, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)

Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων, D, στο Ερωτηματολόγιο 5 σε δέκα (10) ερωτήσεις.

α) Το σύστημα δημιουργεί με τυχαία επιλογή, από τη βάση ερωτήσεων που περιέχονται σήμερα στα εγχειρίδια των Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών αντίστοιχα, θέματα διακριτά
για κάθε υποψήφιο. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες: i) Ένα ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για κάθε υποψήφιο
ξεχωριστά, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων μία (1) μόνο είναι ορθή. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν πενήντα (150) λεπτά.
ii) Δύο (2) μελέτες περιπτώσεων (case studies), για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, που το σύστημα επιλέγει τυχαία από τη βάση των εγχειριδίων των Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή
επιβατών αντίστοιχα, προκειμένου να επεξεργαστεί, αξιολογήσει και απαντήσει γραπτώς ο υποψήφιος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι ενενήντα (90) λεπτά.
β) Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά. Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων γίνεται γραπτώς αφού το σύστημα έχει εκτυπώσει τυχαία θέματα. Το ερωτηματολόγιο και τα
φύλλα μελετών περιπτώσεων συνδέονται μεταξύ τους ανά υποψήφιο μηχανογραφικά. Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ενώ των μελετών
περιπτώσεων γίνεται από τα μέλη της επιτροπής.
γ) Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και κατά 40% από τις μελέτες περιπτώσεων. Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με
μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι εξήντα (60) μονάδες για το ερωτηματολόγιο
και σαράντα (40) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (100) μονάδες.
δ) Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις εκ του ερωτηματολογίου και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από την ανάπτυξη
μελέτης των δύο περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και η πρακτική εξέταση αποτελείται από τις εξής
δοκιμασίες:
α) Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας D, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) υπουργικής απόφασης .
β) Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών (ως προς τα σημεία – στόχους 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 και 3.5). Οι ερωτήσεις κατά την εξέταση θα καλύπτουν όλες τις
παραπάνω αναφερόμενες κατά περίπτωση ενότητες (στόχους), από το Εγχειρίδιο (βιβλίο) Π.Ε.Ι. Επιβατών.
Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στον υποψήφιο είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) σε κάθε ενότητα (στόχο) όπως είναι διατυπωμένες στα εγχειρίδια Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης
επιβατών ή εμπορευμάτων, χωρίς να εκφωνούνται οι αντίστοιχες πιθανές απαντήσεις. Η υποβολή των ερωτήσεων κάθε ενότητας (στόχου) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των
ερωτήσεων προηγούμενης ενότητας μέχρι να συμπληρωθούν όλοι οι στόχοι που αναγράφονται στα υποδείγματα 1 και 2 των Δ.Ε.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα, του Παραρτήματος Ι. Ο υποψήφιος
κρίνεται αποτυχών σε κάθε ενότητα (στόχο) εφόσον δεν απαντήσει σωστά σε δύο (2) από τις ερωτήσεις που θα του υποβληθούν από τον εξεταστή και στην περίπτωση αυτή σημειώνεται η
ένδειξη «ΑΠ» και είναι λόγος απόρριψης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Ομάδα Α του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης ή του Δελτίου Εξέτασης, της δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς και της πρακτικής εξέτασης κατά περίπτωση.

Η ελάχιστη διάρκεια των δοκιμασιών (α) και (β) είναι 30 λεπτά της ώρας.

Παραλαβή εντύπου άδειας οδήγησης

Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Δύο (2) φωτογραφίες Διαβατηρίου

  • Ταυτότητα

  • Δίπλωμα

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/diplwma-dikyklou/">Δικύκλου</a>

Δικύκλου

Διπλώματα κατηγορίων AM, Α1, Α2, Α.
Ενημερωθείτε για την κάθε κατηγορία μοτοσυκλέτας αναλυτικά.

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/diplwma-aftokinitou/">Αυτοκινήτου</a>

Αυτοκινήτου

Διπλώματα κατηγορίων Β, Β1.
Διαβάστε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/">Επαγγελματικά</a>

Επαγγελματικά

Φορτηγού, Λεωφορείου & Π.Ε.Ι., Νταλίκας.
Ενημερωθείτε για την κάθε κατηγορία οχήματος αναλυτικά.