Καραολή & Δημητρίου 254, 56431 Εύοσμος, Θεσ/νίκη

Άδεια Οδήγησης Νταλίκας (Ρυμουλκούμενου)

Κατηγορία CE

Image 2110

Κατηγορία CΕ:

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 χιλιόγραμμα (kg).

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών πρέπει ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας C.

Για επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, με την οποία δηλώνει:

– Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών

— Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,

— Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

— Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την επέκταση.

τι συναινεί στη λήψη, κατά την είσοδο στον χώρο της θεωρητικής εξέτασης, φωτογραφίας πορτρέτου του και φωτογραφίας της 1ης σελίδας του Δ.Ε.Ε. του, καθώς και στην ακόλουθη χρήση των φωτογραφιών αυτών στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2.

γ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης 18623/2372/2008 (1697 τ.Β΄), όπως ισχύει.

Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, εκτός αυτού της περ. η, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς στις κατηγορίες  CE

  1. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του υποψηφίου αρχίζει από την ΟΜΑΔΑ Α «Έλεγχος οχήματος» και συνεχίζεται με τις «Ειδικές δοκιμασίες» της «ΟΜΑΔΑΣ Α» που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με τη διαδικασία της «Πορείας» ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α εκτελούνται μόνο μία φορά.
  2. Η διαδικασία εξέτασης διακόπτεται και ο υποψήφιος απορρίπτεται εάν:

— αποτύχει σε μία (1) ειδική δοκιμασία της ΟΜΑΔΑΣ Α ή

— υποπέσει σε ένα (1) σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β ή

— υποπέσει σε πέντε (5) σφάλματα «Σ» της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή

— υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο σφάλμα «ΣΣ» της ΟΜΑΔΑΣ Γ.

3. Η ελάχιστη διάρκεια εξέτασης, ορίζεται ως εξής:

α) για τις υπόλοιπες κατηγορίες, δέκα (10) λεπτά της ώρας για την ΟΜΑΔΑ Α και σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας για τις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ.

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζουν την τοποθεσία έναρξης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, καθώς και μία εναλλακτική τοποθεσία. Έναρξη της εξέτασης σε διαφορετική τοποθεσία απαγορεύεται.

 

 

 

 

  • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Δύο (2) φωτογραφίες Διαβατηρίου

  • Ταυτότητα

  • Δίπλωμα

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/diplwma-dikyklou/">Δικύκλου</a>

Δικύκλου

Διπλώματα κατηγορίων AM, Α1, Α2, Α.
Ενημερωθείτε για την κάθε κατηγορία μοτοσυκλέτας αναλυτικά.

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/diplwma-aftokinitou/">Αυτοκινήτου</a>

Αυτοκινήτου

Διπλώματα κατηγορίων Β, Β1.
Διαβάστε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

<a href="https://voulgaris-driving.gr/diplwmata/">Επαγγελματικά</a>

Επαγγελματικά

Φορτηγού, Λεωφορείου & Π.Ε.Ι., Νταλίκας.
Ενημερωθείτε για την κάθε κατηγορία οχήματος αναλυτικά.